Stadgar

Älekulla Fiber

Stadgar

Föreningsstadgar för Älekulla Fiber Ekonomisk Förening

Antagna av föreningens konstituerande stämma 2012-11-12 och justerade 2019-05-20 samt 202210-24.

§ 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Älekulla Fiber Ekonomiska Förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna kan delta i verksamheten genom att använda föreningens tjänster efter att medlemmen tecknat anslutningsavtal och inbetalat av styrelsen fastställd insatts.

§ 3 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Marks kommun. Föreningens verksamhetsområde är Älekulla Socken med omnejd, vilket fastställs genom stämmobeslut och dokumenteras på karta som ska hållas tillgänglig hos föreningen.

§ 4 Medlemskap Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet, företag eller annan verksamhet med behov av fibernät inom föreningens verksamhetsområde. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

§ 5 Insatser Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 18 100 kr per av medlem inom anslutningsområdet ägd och ansluten fastighet.

Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller förberett för anslutning till föreningens nätverk.

Insatsbeloppet betalas till föreningens konto senast två veckor efter att medlemskap beviljats

En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar. Det maximala beloppet som kan återbetalas är det belopp medlemmen betalat så som insatts.

§ 7 Avgifter

§ 7.1 Medlemsavgift Medlem ska till föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman, lägst 150 kronor och högst 150 kr. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.2 Anslutningsavgift

För fastighetsanslutningsavtal som tecknas efter byggstart av Ledningsnätet kan tillkomma en engångsavgift i enlighet med överenskommet Fastighetsanslutningsavtal. Detta beslutas av styrelsen. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

Anslutningsavtal som tecknas efter att anläggningsarbetet avseende Ledningsnätet påbörjats omfattas inte av de stöd/bidrag som föreningen kan ha rätt till för att finansiera kostnaderna. I dessa anslutningsavtal tillkommer en anslutningsavgift som beslutas av styrelsen vid tecknande av anslutningsavtal.

§ 7.3 Byanätsavgift Varje brukare av aktiv anslutning ska löpande till föreningen betala en Byanätsavgift i enlighet med beslut vid föreningsstämma. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.4 Andra avgifter

Avgifter för kollektivt gruppavtal, bestäms från tid till annan av styrelsen, enligt särskilda avtal med vald leverantör, med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

§ 8 Uppsägning av medlemskap och uteslutning Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast ett år efter inträdet. Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen. En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 8.1 Förvärv av andel

Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente, skall

den som förvärvat andelen ansöka om medlemskap inom de tidsfrister som anges i 3 kap. 2 § lagen om ekonomiska föreningar.

Den som förvärvat en medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva, byte etc.) utan att själv vara medlem i föreningen skall ansöka om medlemskap inom sex (6) månader efter förvärvet.

Beträffande förutsättningar för medlemskap, form för ansökan och beslutande organ vid ansökan enligt första eller andra stycket gäller vad som föreskrivs i dessa stadgar.

Beviljas medlemskap på grund av ansökan enligt första eller andra stycket inträder förvärvaren i medlemmens ställe. Ansöker förvärvaren inte om medlemskap inom den föreskrivna tiden eller vägras medlemskap, anses medlemmen därmed ha sagt upp sig till utträde ur föreningen. Förvärvaren har i sådant fall samma rätt som annars tillkommit den avgående medlemmen.

Vad som sägs i andra, tredje och fjärde stycket innebär att en medlem som säljer en ansluten fastighet även kan sälja den andel i föreningen som är knuten till fastigheten och, om säljaren inte har fler fastigheter som är anslutna, att köparen kan bli medlem i säljarens ställe. Har säljaren flera anslutna fastigheter (fler andelar) kvarstår säljaren som medlem och köparen ansluts istället som en ny medlem, men behöver inte betala insats eftersom denna redan betalats för andelen i fråga.

§ 9 Avgång Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår. En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut.

§ 10 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva ledamöter, med lägst en och högst fem ersättare. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter och styrelseersättare väljs av föreningsstämman på två(2) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelseersättare tjänstgör i vald ordning men har alltid att närvara vid styrelsemöten

§ 11 Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 12 Revisorer På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en eller två revisorer med högst två revisorsersättare för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 13 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår

§ 14 Årsredovisning och Revisionsberättelse Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast 6 veckor före ordinarie föreningsstämma

Revisorerna ska lämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast 3 veckor innan årsstämman.

§ 15 Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden

1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

2. godkännande av röstlängden

3. Val av två justeringsmän

4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. fastställande av dagordningen

6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår

11. Val av styrelsens ordförande

12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare

13. val av revisorer och eventuella revisorsersättare

14. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande

15. övriga ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner.

§17 Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar. Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra frågor än de som angivits i kallelsen.

§ 18 Rösträtt Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Ett ombud får endast företräda en medlem.

§ 19 Kallelse och andra meddelanden Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller med E-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

Alla kallelser, meddelanden och alla annan information som ska lämnas till medlemmarna får skickas till medlemmarna per e-post under de förutsättningar som anges i 1 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar. En av förutsättningarna är att medlem har samtyckt till att all information lämnas per e-post. Detta samtycke får när som helst återkallas.

§ 20 Vinstfördelning Fritt eget kapital enlig fastställd balansräkning ska, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda insats.

§ 21 Upplösning av föreningen Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser. För beslut om att upplösa föreningen, likvidation, gäller vad som föreskrivs i 11 kap- lagen om ekonomiska föreningar.

§ 22 Stadgeändring Stadgeändring sker enligt 7 kap. 34 och 35 § i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 23 Övrigt För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Att dessa stadgar antagits vid föreningens Föreningsstämma den ………… intygas.,

Datum:

Ordförande:                        Vice ordförande:               Kassör:

Bengt Jansson                            Torbjörn Nordgren                   Anders Karlsson