Älekulla Fiber, välkommen

Framtiden är ljus….

Protokoll föreningsstämma för Älekulla Fiber år 2020.

Datum för stämman:2021-08-23

 1. Till ordförande för mötet valdes Bengt Jansson
 2. Ordförandes val av protokollförare blev Hans-Ulrik Göransson
 3. Mötet valde Torbjörn Nordgren och Joachim Tibell att godkänna/justera protokollet.
 4. Ordförande föreslog att mötets deltagare skulle utgöra röstlängd vid behov. Detta godkändes av mötet.
 5. Den föreslagna dagordningen gödandes.
 6. Kallelse till mötet har gått ut via Marbladet, Facebook och anslag vid affären. Mötet ansåg att mötet var utlyst i vederbörlig ordning.
 7. Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordföranden, berättelsen godkändes av stämman.
 8. Ekonomisk berättelse inkluderade balans och resultaträkning som presenterades i detalj för mötet.
 9. Revisionsberättelsen presenterades. Revisorerna har granskat bokföringen utan anmärkning och revisorerna rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
 10. Stämman beslutade att årets vinst övergår i ny räkning.
 11. Mötets deltagare beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020.
 12. Arvode till styrelse och revisorerna förblir oförändrat.
 13. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår ska vara 150:- och är en engångsavgift.
 14. Bengt Jansson omvaldes till ordförande på 1 år.
 15. Följande styrelseledamöter omvaldes på 2 år, Anders Karlsson, Joachim Tibell och Magdalena Dahlin.
 16. Två styrelsesuppleanter 1 år, Hans-Ulrik Göransson och Emelie Karlsson.
 17. Även revisorerna omvaldes 1 år, Sandra Mild, Sandra Eriksson.
 18. Carolina Skogsberg och Eva-Lena Karlycke omvaldes så som revisorssuppleanter på 1 år.
 19. Valberedning 3 personer omvaldes, Jan-Olof Arnoldsson, Lars-Håkan Hansson och Ida Johansson. Jan-Olof valdes till sammankallande.
 20. Övriga frågor. Under den här punkten diskuterades det nya erbjudandet från Telia om kollektiv gruppanslutning. Mötet ansåg att det är ett mycket bra erbjudande.
 21. Mötet avslutades.

_______________________________________________

Medlemsnytt juli 2021.

Föreningen planerat att kalla till föreningsstämma för 2020 till måndagen 23:e augusti, något senare än vad stadgarna säger men pandemin gör att vi måste ta hänsyn till vad som är tillåtet och praktiskt genomförbart.

Styrelsen har kontaktat Telia för en diskussion runt avtalet för den kollektiva gruppanslutningen. Gruppanslutningen sjösattes våren 2017 och nuvarande avtal löper ut våren 2022. Enligt avtalet har vi möjlighet till ett års förlängning med nuvarande pris och prestanda, fram till att någon av parterna säger upp avtalet.

Styrelsen har fått ett nytt erbjudande från Telia som innebär att föreningen kan teckna ett nytt femårsavtal med Telia från januari 2022 till januari 2027.
Ny erbjudandet innebär att du som medlem får ett lägre pris, högre prestanda och ny hårdvara.

Avtalsförslaget inkluderar:

 • Ny router av typen Smart WIFI Router
 • Ny TV-mottagare med uppdaterad mjukvara som ger bättre tv-bild
 • Högre bredbandshastighet 250/250 (idag 100/100)
 • En lägre månadskostnad 320:-/månad (idag 389:-/månad)

Avtalet inkluderar fortfarande Telia Play och tvillingabonnemang, möjlighet att titta på TV på
fem enheter, utan extra kostnad.

Styrelsen har för avsikt att acceptera Telias erbjudande då det inkluderar stora fördelar för våra medlemmar.

Om du vill avboka din gruppanslutning:

Vårt avtal med våra medlemmar går ut i januari 2022. Vi vill därför att du som inte vill fortsätta med en kollektiv gruppanslutning från Älekulla Fiber, med Telia, kontaktar styrelsen och meddela att du inte är intresserad av ett nytt femårsavtal. Du kan kontakta styrelsen via info@alekullafiber.se eller ekonomi@alekullafiber.se. På vår hemsida www.alekullafiber.se hittar du telefonnummer där du kan nå oss. Vi ber dig kontakta oss med din ”avbokning” före 30 augusti 2021.

Du som tycker att det är bra med gruppanslutning:

Du som gärna vill fortsätta med den kollektiva gruppanslutningen och förlänga ditt fem års avtal med Älekulla fiber för ytterligare fem år, enligt Telias nya erbjudande behöver inte gör något just nu.
Vi kommer att förlänga ditt avtal automatiskt i fem år till.

Du som vill ha gruppanslutning och inte har det idag:

Du som inte har gruppanslutning från Älekulla Fiber, via Telia idag har nu en unik möjlighet att ansluta dig till det nya femårsavtalet för kollektiv gruppanslutning från Telia enligt ovan.
Priset är 320:-/månad och du får låna hårdvara kostnadsfritt från föreningen.
Anmäl intresse så snart som möjligt och gärna före 30 augusti 2021.

Tidpunkten för uppgraderingen av bredbandshastighet och hårdvara har inte beslutats ännu, men detta görs senast januari 2022.

______________________________________________

Om föreningen

Älekulla Fiber Ekonomisk Förening äger och förvaltar fibernät inom Älekulla Socken med angränsande fastighet varvid några har postadress Torestorp eller Öxabäck.
Föreningen har 179 anslutningsavtal med en central nod i Älekulla By.
Föreningen har byggt en stamfiber kabel från Torestorp, där nätet är anslutet till nationellt nät, till Älekulla Dal. Stamfiberkabeln har gott om fiberkapacitet och föreningen kan erbjuda hyra av svartfiber vid behov.
Föreningen har också förberett anslutning mot Kungsjöfiber i väster och Möfiber i öster.
Zitus, vår kommunikationsoperatör, erbjuder en bred plattform av olika tjänsteoperatörer.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill ansluta din fastighet eller företag till föreningens fibernät.

Föreningsstämma Älekulla Fiber Ekonomisk Förening 2020-11-09

I Älekulla Bygdegård och via Zoom med ca 16 deltagare. Mötet följde restriktioner enligt myndigheternas direktiv för Covid 19 pandemin.

§ 1. Mötets öppnade

Bengt hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Bengt redogjorde för varför föreningsstämman för 2019 hölls senare än brukligt.

§2. Till ordförande för stämman valdes Bengt Jansson

§3. Till sekreterare på stämman valdes Björn Kenneryd

§4. Godkännande av röstlängden. Närvarolistan används som röstlängd.

§5. Till justeringspersoner/rösträknare valdes Hans-Ulrik Göransson och Jan-Olof Arnoldsson.

§6. Stämman godkände dagordningen.

§7. Fråga om stämmans utlysning. Vilket har skett via Markbladet, Facebook och Hemsidan och anslag vid affären. Stämman ansåg att stämman utlysts i god ordning.

§8. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes efter föredragning av Bengt (se bilaga)

Revisorerna föredrog revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

§9. Stämman beslutade att årets vinst går över i ny räkning. Ordförande påpekade att resultat och balansräkning är preliminär då styrelsen anlitat Ekonomipolen för genomlysning av bokföringen.

§11. Stämman beslutade om att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§12. Arvode till styrelsen förblir oförändrat

§13. Bengt Jansson valdes till ordförande för 1 år.

§14. Till styrelse omvaldes Torbjörn Nordgren, Mikael Larsson, Jennie Nilsson, Björn Kenneryd och Jonas Karlsson.

§15.Till ersättare valdes Hans-Ulrik Göransson och Emelie Karlsson.

§16.Till revisorer valdes Sara Mild och Sandra Eriksson.

§17. Till revisorsersättare valdes Eva-Lena Karelycke och Carolina Skogsberg.

§18. Till valberedning valdes Ida Johansson, Lars-Håkan Hansson samt Jan-Olof Arnoldsson.

Till sammankallande valdes Jan-Olof Arnoldsson.

§19. Torbjörn Nordgren redovisade för stämman fiberföreningens utbyggnad i Farsnäs och Bostebygd

Till dags datum. Jan-april 2017 blev nätet klart och belyst. 77km schakt + 2,4 km på egna tomter. Totalt är det grävt ca 79,4 km. inkl. Sjökabel.

§20. Verksamhetsplan för 2020 fastställdes.

 • Förvalta nätet.,
 • Välkomna nya medlemmar
 • Förvalta stamfibern enl. avtal med Marks Kommun.

§22. Övriga frågor, mötet beslutade att skicka ut anteckningar och verksamhetsberättelse till medlemmarna då ett stort antal medlemmar inte haft möjlighet att närvara.

§23. Ordförande Bengt Jansson tackade för visat intresse för föreningsstämman och avslutade mötet.

Vid protokollet 2020-11-09

Björn Kenneryd                                                       ordförande Bengt Jansson

Justeras  Hans-Ulrik Göransson                                                      Jan-Olof Arnoldsson

Missa inte tillfället att ansluta till Älekulla Fiber!

Styrelsen tar gärna mot önskemål och möjligheter att bygga ut det optiska fibernätet inom verksamhetsområdet och vill erbjuda er att ansluta er fastighet eller företag till fibernätet.

Vattenfall ska kanske lägga ned elnätet i mark inom ert område? Föreningen har då en unik möjlighet att lägga med slang, kanalisation, för fiber. Detta ger oss en möjlighet att erbjuda er att var med i föreningen till en rimlig kostnad.

Föreningen använder Zitus så som kommunikationsoperatör. På hemsidan https://zmarket.se kan ni ta del av erbjudande från en lång rad tjänsteoperatörer. Ni beställer abonnemang via hemsidan och avgifter för olika abonnemang betalas direkt till den tjänsteoperatör som ni valt.

Älekulla Fiber debiterar en bynätsavgift om 80:-/månad.

Förutsättningen att vi ska bygga ut nätet inom ert området är att vi får tillräckligt många som är intresserad och att vi kan förlägga fiberkabeln till en rimlig kostnad.

Är du intresserad ber vi dig kontakta föreningen. Vi behöver fastighetsbeteckning och adress, samt kontakt person.